Co jest podstawowym aktem prawnym dla RODO?
Co jest podstawowym aktem prawnym dla RODO?

# Co jest podstawowym aktem prawnym dla RODO?

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to nowe prawo dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Wprowadzone w maju 2018 roku, RODO ma na celu zapewnienie większej kontroli nad danymi osobowymi oraz zwiększenie bezpieczeństwa ich przetwarzania.

## Podstawowe zasady RODO

RODO wprowadza szereg zasad, które mają chronić prywatność i dane osobowe obywateli. Oto niektóre z najważniejszych zasad:

### 1. Zgoda na przetwarzanie danych

Zgodnie z RODO, przetwarzanie danych osobowych jest możliwe tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to wyraźną zgodę. Zgoda musi być udzielona dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie. Osoba ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie.

### 2. Prawo do informacji

RODO nakłada na podmioty przetwarzające dane obowiązek dostarczenia osobom, których dane dotyczą, jasnych i zrozumiałych informacji na temat celu przetwarzania danych, okresu przechowywania danych oraz praw, jakie przysługują tym osobom w związku z przetwarzaniem ich danych.

### 3. Prawo do dostępu i sprostowania danych

RODO daje osobom prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia. Osoba ma również prawo do przenoszenia danych do innego podmiotu.

### 4. Obowiązek ochrony danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe mają obowiązek zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem czy nieautoryzowanym ujawnieniem.

## Podstawowym aktem prawnym dla RODO jest Rozporządzenie (UE) 2016/679

Podstawowym aktem prawnym regulującym RODO jest Rozporządzenie (UE) 2016/679, znane również jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych. Rozporządzenie to zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 roku i weszło w życie 25 maja 2018 roku.

Rozporządzenie (UE) 2016/679 określa podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych oraz prawa obywateli w zakresie przetwarzania ich danych. Jest to jednolite prawo obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

## Wpływ RODO na przedsiębiorstwa i obywateli

Wprowadzenie RODO miało duży wpływ na przedsiębiorstwa i obywateli. Przedsiębiorstwa muszą teraz bardziej dbać o ochronę danych osobowych swoich klientów i pracowników, a także dostosować swoje procedury i polityki do wymogów RODO. Obywatele z kolei zyskali większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i mają prawo do skutecznego egzekwowania swoich praw.

Wnioski:

RODO jest podstawowym aktem prawnym regulującym ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Wprowadza ono szereg zasad, które mają na celu zapewnienie większej kontroli nad danymi osobowymi oraz zwiększenie bezpieczeństwa ich przetwarzania. Rozporządzenie (UE) 2016/679 jest głównym dokumentem prawnym, na którym opiera się RODO. Przedsiębiorstwa i obywatele muszą dostosować się do nowych wymogów RODO i dbać o ochronę danych osobowych.

Podstawowym aktem prawnym dla RODO jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Link tagu HTML do strony https://www.urzadzajmy.pl/:
https://www.urzadzajmy.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here