inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminoweinwestycje w aktywa posiadające termin wymagalności krótszy niż 12 miesięcy (licząc od dnia bilansowego) albo przeznaczone do obrotu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ich celem jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów (np. odsetek, dywidend) lub innych pożytków. W bilansie inwestycje krótkoterminowe wykazuje się z podziałem na:

inwestycje krótkoterminowe1. Krótkoterminowe aktywa finansowe – z wyodrębnieniem na występujące:

a) w jednostkach powiązanych,
b) w pozostałych jednostkach,
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.

2. Inne inwestycje krótkoterminowe.

Przykłady innych inwestycji krótkoterminowych

 • dzieła sztuki – wartościowe obrazy, rzeźby, plakaty
 • kosztowności – – historyczne, drogocenne przedmioty
 • metale szlachetne, zapasy kruszcu – złoto, srebro, diamenty
 • antyki – meble, przedmioty o wartości historycznej
 • biżuteria – korony, naszyjniki, kolczyki, kolie, amulety, najczęściej z drogocennymi
 • kolekcje o dużych wartościach
 • hodowle nabyte w celach spekulacyjnych
 • monety o wartości numizmatycznej
 • wyroby medalierskie – odlewy, stemple
 • cenne przedmioty użytkowe – przedmioty wydobywane przez archeologów, bardzo cenne dla historii i kultury
 • starodruk – oryginalne zapisy wielkich dzieł sztuki lub dokumenty mające wartość historyczną

Wycena inwestycji krótkoterminowych

Inne inwestycje krótkoterminowe podlegają wycenie według:

 • wartości rynkowej zwanej inaczej godziwą – wartość godziwa w rozumieniu ustawy o rachunkowości to kwota środków pieniężnych na którą mógłby być wymieniony na warunkach transakcji rynkowej. Transakcja ta musi być zawarta pomiędzy niepowiązanymi stronami.
 • cenie nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące – cena nabycia rozumiana jest jako cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu bez podatku VAT, podatku akcyzowego. Istnieje ewentualność pozyskania inwestycji krótkoterminowych w drodze egzekucji sądowej. Wtedy ceną nabycia jest cena ustalona w postępowaniu egzekucyjnym powiększona o koszty postępowania sądowego jeżeli nie zostały zwrócone.
 • metody L.C.M, czyli metody Lower of Cos tor Market Value – metoda ta ma zastosowanie tylko i wyłącznie gdy dla takich inwestycji krótkoterminowych istnieje rynek, który jest aktywny. Cena nabycia lub cena obowiązująca na rynkach stanowi podłoże pod wycenę wartości inwestycji. Jednak tą wycenę należy prowadzić zgodnie z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wynika z tego, że przyjęta za podstawę wyceny wartość jest niższa niż wyżej wskazane dwie wartości.
 • metody wartości nominalnej – metoda ta stosowana jest tylko dla aktywów pieniężnych, do których możemy zaliczyć m. in. krajowe środki płatnicze. W tej metodzie wycena robiona jest według wartości z dnia nabycia. W przypadku kiedy mamy zagraniczny środek płatniczy, wartość musimy przeliczyć zgodnie z odpowiednim kursem walut, który obowiązuje danego dnia i jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. W zależności od wahań kursu walut na rynku różnice, które powstają z tych zmian mogą wpływać in plus, ale również in minus.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here