pedagogika Warszawa

Pedagog musi znać nie tylko dydaktykę, czyli naukę o skutecznym przekazywaniu wiedzy, ale także biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, historię wychowania, czy filozofię wychowania, a także wiele dziedzin związanych ze społecznymi i prawnymi aspektami kształcenia. Zajęcia na pedagogice to przede wszystkim wykłady i ćwiczenia. Mają one bardzo zróżnicowany charakter, a klimat kształcenia na pedagogice pozwala na bardzo dużą dowolność w zakresie formy zajęć. Bywa, że studenci jednego dnia idą na uczelnię z blokiem rysunkowym, zestawem kredek i farb, a drugiego uczestniczą w ćwiczeniach terenowych promując, wybrane przez siebie inicjatywy społeczne. Studia pedagogiczne w Warszawie są bardzo różnorodne – począwszy od podstawowej pedagogiki wczesnoszkolnej po andragogikę i animację kultury. W mieście tym funkcjonuje bardzo wiele przedszkoli, żłobków i szkół (w tym wiele prywatnych), w których można odbyć naprawdę wartościowe praktyki i staże oraz poznać nowoczesne trendy w pedagogice.

pedagogika WarszawaStudia pedagogiczne– specjalności

Na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku pedagogika oferta obejmuje następujące specjalności:

  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą
  • doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna
  • pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

Na studiach drugiego stopnia (magisterskich) kierunku pedagogika do wyboru są następujące specjalności:

  • pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza,
  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą,
  • terapia pedagogiczna z edukacją włączającą,
  • pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Pedagogika

Pedagogika to nauka o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Ma swoje źródła w filozofii, socjologii, psychologii i w wielu dziedzinach humanistycznych. Być może dlatego do dziś trwają spory, które mają rozstrzygnąć, czy pedagogika jest nauką społeczną, czy humanistyczną. Jedno jest pewne – student pedagogiki musi być otwarty na różne rodzaje i formy wiedzy. Specjalne potrzeby edukacyjne to zapotrzebowanie na edukację, która w jakikolwiek sposób wymyka się standardowemu nauczaniu, skierowanemu do osób znajdujących się w zakresie normy społecznej. Oznacza to, że pod opieką oligofrenopedagoga może znaleźć się osoba o obniżonych zdolnościach intelektualnych, ale także pedagog specjalny będzie zajmował się dziećmi wybitnie uzdolnionymi w jakiejś dziedzinie.

Pedagogika– uczelnie w Warszawie

1. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (UWMCS)- Pedagogika
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie- Wydzaił Nauk Pedagogicznych
3. Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa- Pedagogika
4. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)- Pedagogika
5. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (WSP) w Warszawie- Pedagogika
6. Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej- Pedagogika specjalna, Pedagogika – profil praktyczny, Pedagogika – profil ogólnoakademicki
7. Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie- Pedagogika

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here