podatek od odszkodowania

Nie każde odszkodowanie objęte jest zwolnieniem podatkowym. Z przywileju tego korzystają jedynie odszkodowania spełniające określone warunki. Ustawa stanowi, iż co do zasady wszelkie dochody osoby fizycznej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wolne od podatku dochodowego są m.in:

– kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych ,

odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

podatek od odszkodowaniaJakie odszkodowania są zwolnione od podatku dochodowego

Jednym z wyjątków od zasady powszechności opodatkowania jest zwolnienie od podatku niektórych odszkodowań. Jednak przepisy dotyczące odszkodowań są tak skonstruowane, że ich praktyczne zastosowanie sprawia trudności. Szczególne wątpliwości budzi kwestia opodatkowania odszkodowań otrzymanych na podstawie umów i ugód oraz wyroków sądowych. Wolne od podatku dochodowego są:

a) odszkodowania lub zadośćuczynienia, gdzie ich wysokość lub zasady ustalenia wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw

b) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego

c) odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie.

d) odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość

e) odszkodowania otrzymane przez właściciela nieruchomości na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego

f) kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych ( art. 21 ust. 4 ) – kwestie z tym związane zostaną opisane szerzej dalej,

g) odszkodowania otrzymane na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych wypłacone osobom poszkodowanym na skutek działań wojennych w Kuwejcie

f) odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu: ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów, szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

Które odszkodowaniaopodatkowane

W każdym przypadku, kiedy otrzymuje się kwoty pieniężne o charakterze odszkodowawczym, należy rozważyć czy korzystają one ze zwolnienia podatkowego. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie dla otrzymanych odszkod

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here