Pojęcie „sekurytazcja aktywów bankowych” oznacza transformację trudno zbywalnych aktywów na papiery wartościowe, które łatwiej sprzedać zewnętrznym inwestorom. Sekurytyzacja jest sprawdzonym sposobem na refinansowanie, które pozwala generować kapitał z wierzytelności wynikających z umów – pożyczek, kredytów, leasingów, a także należności handlowych przedsiębiorstw.

Historia sekurytyzacji aktywów bankowych

Zjawisko sekurytyzacji aktywów bankowych zapoczątkowano w połowie lat 70. minionego wieku. Za miejsce narodzin takich procesów uznaje się Stany Zjednoczone. Do Europy wspomniana metoda refinasowania dotarła dziesięć lat później – w latach 80. Sekurytyzacja aktywów bankowych w pierwszej fazie objęła wierzytelności zabezpieczone hipoteką.

W Polsce sekurytyzacja jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Jej obecność w naszym systemie umożliwiło dopiero sformułowanie nowych przepisów w następujących ustawach:

Ustawa prawa bankowego z dnia 29 sierpnia 1997 r. (kluczowe okazały się art. 92a – 92c oraz art. 104)
Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (kluczowe artykuły: 183 – 195 oraz art. 326). Ta ustawa pozwoliła na formowanie funduszy sekurytyzacyjnych, które umożliwiają bankom szybkie odzyskiwanie części kwot długów.

Instrumenty podlegające sekurytyzacji

Emisja papierów wartościowych w postaci sekurytyzacji ma swoje zabezpieczenia grupą aktywów. Dla inwestorów taki proces jest dobrą okazją do pomnażania oszczędności – sekurytyzacja nierzadko bowiem umożliwia zakup obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Sekurytyzacja obejmuje aktywa mające określone warunki i jednocześnie mogące przynieść dodatkowy zysk dzięki odsetkom. Zwykle są to instrumenty rynku finansowego, na przykład kredyty hipoteczne, wierzytelności, pożyczki, a także opłaty licencyjne. Sekurytyzacji mogą podlegać ponadto płatności z umów leasingowych, czynsze za najem nieruchomości, a nawet środki za gaz i prąd. Innymi słowy sekurytyzacja może objąć wszystkie wpływy, które generują regularny przepływ środków o przewidzianej wysokości.

Sekurytyzacja aktywów bankowych w myśl polskich przepisów

Polskie ustawy dotyczące zjawiska sekurytyzacji zawierają dosyć restrykcyjne przepisy w porównaniu do prawa krajów anglosaskich. Zarówno w Anglii, jak i w USA, papiery wartościowe może emitować każdy uczestnik rynku finansowego. W Polsce natomiast obowiązują zupełnie inne zasady – w myśl przepisów podmiotami emitującym są jedynie fundusze sekurytyzacyjne utworzone przez Towarzystwo Funduszy Powierniczych. Prawo dopuszcza sekurytyzację długów różnego rodzaju, jednak fundusze najczęściej skupują wierzytelności bankowe.

Inwestycja dzięki sekurytyzacji aktywów bankowych

Dzięki sekurytyzacji aktywów bankowych prywatni inwestorzy operujący niewysokimi środkami zyskują możliwość pewnego lokowania nadwyżek finansowych. Jedną z takich bezpiecznych ofert udostępnia spółka Blue Investment Group, która skupuje nieruchomości z licytacji i wierzytelności od funduszy sekurytyzacyjnych. Tym samym oferuje swoim klientom obligacje korporacyjne o gwarantowanym zysku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here