wypłata wynagrodzenia

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc w stałym i ustalonym z góry terminie, nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Terminy wypłaty innych świadczeń płacowych związanych ze stosunkiem pracy są bardziej zróżnicowane i wynikają z przepisów dotyczących danego świadczenia. Prawo pracy nie przewiduje więc jednego, uniwersalnego terminu wypłaty wynagrodzeń pracowniczych – decyduje o nim brzmienie przepisu lub charakter świadczenia. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, termin ten określa i podaje do wiadomości pracownika w informacji o warunkach zatrudnienia, którą jest obowiązany dostarczyć adresatowi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Oprócz kwestii związanych z wypłatą wynagrodzenia pracodawca informuje więc pracownika o:

wypłata wynagrodzenia– obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
– wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
– obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
– układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

Większość dodatków z bieżącą wypłatą

Przepisy prawa pracy przewidują różnego rodzaju dodatki do wynagrodzenia. Najpowszechniejsze z nich to dodatek:

  • za pracę w nadgodzinach,
  • za pracę w niedziele i święta,
  • funkcyjny,
  • stażowy.

Większość tych dodatków uregulowana jest wprost w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie. Źródłem prawa do takich świadczeń mogą też być przepisy zakładowe lub umowa o pracę, co dotyczy głównie pracodawców pozabudżetowych i dwóch ostatnich z wymienionych dodatków. Terminy wypłaty poszczególnych dodatków wynikają z przepisów powszechnych (ustawy i rozporządzenia) lub zakładowych. Nie ma przeszkód, by szef wypłacał wynagrodzenie częściej, np. co tydzień lub po każdej dniówce. W każdym przypadku wypłata pensji nie może przypadać rzadziej niż co miesiąc. Kodeks pracy precyzuje, że wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych dziesięciu dni następnego miesiąca kalendarzowego. Każdy pracownik ma prawo wiedzieć, na jakiej podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. Oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany udostępnić mu do wglądu dokumenty, na których podstawie których wyliczył pensję.

Jak prawidłowo wskazać termin wypłat wynagrodzenia

Ustalając termin wypłaty wynagrodzenia, należy pamiętać, by był to  konkretny i stały  dzień miesiąca przypadający w ciągu pierwszych 10 dni następujących po miesiącu, za który wynagrodzenie ma być wypłacone. W praktyce często błędnie przyjmuje się, że wynagrodzenie będzie wypłacane do 10-go następnego miesiąca bez podania dokładnego terminu. Natomiast prawidłowo określony termin wypłaty jest wskazaniem jednego z pierwszych dziesięciu dni miesiąca  na przykład 10 lub 8 każdego miesiąca lub określeniu, że wypłata wynagrodzenie będzie dokonana na przykład drugiego dnia roboczego kolejnego miesiąca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here