ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

W przypadku nie wykorzystania urlopu należnego w danym roku kalendarzowym pracodawca ma obowiązek wypłaty ekwiwalentu. Ma to miejsce zarówno w sytuacji gdy pracodawca nie udzielił urlopu jak i gdy pracownik z innych przyczyn nie wykorzystał go. Zastąpienie urlopu ekwiwalentem pieniężnym jest więc możliwe tylko w sytuacji rozwiązania umowy.

Ekwiwalent

ekwiwalent za urlop wypoczynkowyEkwiwalent – pojęcie prawa pracy, oznacza równoważnik pieniężny wypłacany pracownikowi w wypadkach przewidzianych przez prawo za przysługujące mu inne świadczenie (na przykład w razie niewykorzystania przysługującego pracownikowi urlopu, w przypadku używania przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego itd.). Ekwiwalentu nie można się zrzec. Mimo, że przepisy prawa pracy nie zakazują tego wyraźnie, zasadą jest, że pracownik nie może zrzec się ekwiwalentu urlopowego. Nie można również uznać dni niewykorzystanego urlopu, za które pobrano ekwiwalent, jako przedłużenie czasu trwania stosunku pracy. Ekwiwalent redukuje bowiem czas zaległego urlopu wypoczynkowego.

Wysokość Ekwiwalentu

Podstawę ekwiwalentu obliczamy w oparciu o stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. Do pierwszej grupy należy przede wszystkim comiesięczna pensja, czyli wynagrodzenie zasadnicze. Jest ona brana pod uwagę w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Drugą grupę stanowią: premie, prowizje, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź w godzinach nocnych. Są to składniki, których wysokość w każdym miesiącu może być inna. Są one przyjmowane w średniej wysokości z trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym ustalana jest kwota ekwiwalentu. Urlop wypoczynkowy jest udzielany w naturze, dlatego ekwiwalent pieniężny jest wypłacany tylko po zakończeniu wypowiedzenia lub wygaśnięciu stosunku pracy, za niewykorzystaną przez pracownika część wypoczynku. Pracodawca nie musi tego robić tylko w sytuacji, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie trwania kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tą sama firmą.

Wynagrodzenie zamiast urlopu wypoczynkowego

Istnieje możliwość otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy przyczyną niewykorzystania dni wolnych jest zakończenie umowy o pracę – rozwiązanie umowy lub zwolnienie dyscyplinarne. Istnieją również grupy uprzywilejowane, którym przysługuje więcej dni płatnego urlopu. Są to:

1. sędziowie, prokuratorzy – po 10 latach pracy mają dodatkowych 6 dni wolnych, a po 15 latach – 12 dni wolnych
2. niepełnosprawni o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – corocznie mają dodatkowych 10 dni wolnych
3. pracownicy socjalni – raz na dwa lata mają prawo do dodatkowych 10 dni wolnych, jeżeli pracownik przepracował nieprzerwanie co najmniej 5 lat
4. kombatanci – mają prawo do dodatkowych 10 dni wolnych (nie przysługują kombatantowi w sytuacji, gdy już z innych względów korzysta z dni wypoczynkowych przez ponad 26 dni w ciągu roku),
5. inwalidzi wojenni – mają prawo do dodatkowych 10 dni roboczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here